Xây dựng nông thôn mới

Ngày 22/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 2989/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Thành phố Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025”.

Viết bởi Quản trị trang TTDT