Xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 3016/UBND-VHTT về việc hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí số8 vềthông tin và truyền thông trong Bộtiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 –2025.

Viết bởi Quản trị trang TTDT