Xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số  3012/UBND-KT về việc triển khai các quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Viết bởi Quản trị trang TTDT