Xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/7/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 2443/KH-UBND về việc Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Viết bởi Quản trị trang TTDT