Giới thiệu  I  Liện hệ  I  Tìm kiếm

2

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2021 của dự án

“Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 25-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Văn bản số 513/BXD-PTĐT ngày 18-3-2015 của Bộ Xây dựng về việc Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16-3-2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Văn bản số 2225/BXD-PTĐT ngày 19-9-2017 của Bộ Xây dựng về việc sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM), bản điều chỉnh lần thứ hai;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 31-10-2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt lại Văn kiện "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình, nguồn vốn vay ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ";

Căn cứ Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 21-12-2020 của UBND thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình tại Tờ trình số 941/TTr-TCKH ngày 30-12-2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2021 của dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình” với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án

- Tên đầy đủ: Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình.

- Tên rút gọn: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện của dự án là 06 năm kể từ ngày Hiệp định tài trợ có hiệu lực (dự kiến từ năm 2015-2021, đang thực hiện các thủ tục gia hạn Hiệp định).

4. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hòa Bình.

5. Chủ đầu tư: UBND thành phố Hòa Bình.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

7. Mục tiêu của dự án

7.1. Mục tiêu tổng thể của dự án

- Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại thành phố Hòa Bình.

- Nâng cao năng lực quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị cho các chính quyền địa phương.

- Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ tạo điều kiên để các đô thị lập kế hoạch, thực hiện đầu tư và duy trì dịch vụ cơ sơ hạ tầng ưu tiên thông qua các hệ thống và năng lực được tăng cường với sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng. Dự án sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng có lựa chọn tại các đô thị miền núi phía Bắc cùng với các hoạt động nâng cao năng lực trong quá trình triển khai.

7.2. Mục tiêu cụ thể của dự án thành phần, thành phố Hòa Bình

- Tăng cường năng lực lập kế hoạch, cung cấp và duy trì có hiệu quả các dịch vụ cơ sở hạ tầng của thành phố Hòa Bình.

- Hỗ trợ cho thành phố có một cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, công bằng và có sự tham gia của xã hội. Tăng cường khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng dịch vụ đô thị của thành phố, thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cơ bản, cải thiện vệ sinh môi trường và các tuyến đường kết nối khu dân cư của thành phố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình đẳng xã hội và sự tham gia của xã hội.

- Nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị hoạt động, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị và quản lý tài chính của thành phố, nhằm mang lại kết quả đạt hiệu suất tốt nhất cho các hạng mục công trình cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố.

8. Các hợp phần và kết quả chủ yếu

8.1. Các hợp phần của dự án

a) Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại thành phố Hòa Bình.

- Cấu phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp III trong khu dân cư.

+ Đường Lý Thường Kiệt.

+ Đường Võ Thị Sáu.

+ Đường Bà Triệu.

+ Đường Hoàng Hoa Thám.

+ Đường Lương Thế Vinh.

- Cấu phần 2: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp I và II.

+ Nâng cấp, cải tạo đường Lê Thánh Tông.

+ Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Bình.

+ Xây dựng cầu Hòa Bình 3.

+ Xây dựng đường kết nối với cầu Hòa Bình 3.

b) Hợp phần 2: Hỗ trợ thực hiện Chương trình và xây dựng chính sách quốc gia, nằm trong Chương trình dự án tổng thể cho 7 thành phố miền núi phía Bắc, do Bộ Xây dựng thực hiện.

8.2. Các kết quả chính

- Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị bền vững tại thành phố Hòa Bình, bao gồm cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trong thành phố, xây dựng mới cầu Hòa Bình 3.

- Nâng cao năng lực lập quy hoạch đô thị, kế hoạch đầu tư, huy động đa nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị tại địa phương.

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 686.425.200.000 VNĐ (Sáu trăm tám sáu tỷ, bốn trăm hai lăm triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn) tương đương 32.532.000 USD (Tỷ giá Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam tháng 03/2014: 1 USD = 21.100 VNĐ).

9.1. Vốn vay ODA

Tổng vốn vay ODA 628.569.000.000 VNĐ tương đương 29.790.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA do Trung ương cấp phát là 26.811.000 USD tương đương 565.712.100.000 VNĐ chiếm 90%.

- Vốn ODA do UBND tỉnh Hòa Bình vay lại là 2.979.000 USD tương đương 62.856.900.000 chiếm 10%.

9.2. Vốn đối ứng

Tổng vốn đối ứng 57.856.200.000 VNĐ, tương đương 2.742.000 USD tương đương, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương cấp phát là 40.499.340.000 VNĐ chiếm 70%, tương đương 1.919.400 USD.

- Vốn đối ứng địa phương là 17.356.860.000 VNĐ chiếm 30%, tương đương 822.600 USD.

10. Cơ chế tài chính trong nước

10.1. Về cơ chế tài chính cho phần vốn vay ODA

- 90% vốn vay WB sẽ được ngân sách Trung ương cấp phát.

- 10% vốn vay WB sẽ được UBND tỉnh Hòa Bình vay lại từ Chính phủ theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

10.2. Về cơ chế tài chính cho phần vốn đối ứng trong nước

- 70% phần vốn đối ứng sẽ được Trung ương cấp phát.

- 30% phần vốn đối ứng còn lại từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

11. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

- Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối dự án.

- Kiểm toán Nhà nước là cơ quan xác minh độc lập thực hiện việc “Xác minh kết quả và giám sát chương trình”.

- UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan chủ quản của dự án. UBND tỉnh Hòa Bình thành lập Ban chỉ đạo dự án, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là Chủ đầu tư Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

- UBND thành phố Hòa Bình là Chủ đầu tư dự án (giai đoạn xây lắp).

12. Phương thức triển khai và cơ chế giải ngân của dự án

Dự án được triển khai theo phương thức “giải ngân dựa trên kết quả”, sử dụng công cụ PforR (Pay for Result) thông qua 05 chỉ số giải ngân.

13. Biểu kế hoạch nâng cao của dự án năm 2021 nêu tại Phụ lục 1; 2; 3; 4; 5.

Điều 2. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban của thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây:

- Quyết định số 5877/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2021 của dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình"

- Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

 

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

  NhaDauTu

Thống kê truy cập

1285848
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày:
24
954
978
443103
5817
44383
1285848

Your IP: 44.211.239.1
2023-02-06 00:14

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH 

Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258) 

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://thanhpho.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Chia sẻ facebook

web cert cds

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction