Chính trị

banChiều ngày 4/10, Ban thường vụ Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ để xem xét và cho ý kiến vào tờ trình dự thảo các báo cáo, kế hoạch.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình: dự thảo báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình công tác và nghị quyết của thành ủy năm 2022; dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQVN và các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2022 -2025; báo cáo và dự thảo thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 44 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, UBMTTQ và tổ chức chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với Đảng ủy phường Dân Chủ, Đảng ủy xã Hòa Bình, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số 44 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý; dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo số 147, ngày 19/8/2022 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Thông qua thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung vào các tờ trình báo cáo, kế hoạch đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu để hoàn thiện các tờ trình, trước khi ban hành, nhất là những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm, các giải pháp khắc phục hạn chế về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý./.

Nguyễn Phượng - TTVHTP

Viết bởi Quản trị trang TTDT