Văn bản chỉ đạo

Ngày 08/6/2022 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1862/UBND-VP về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thành phố Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT