Thông tin tuyên truyền

Ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 2777/UBND-NV về việc hưởng ứng và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác CCHC trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình” năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT