Thông tin quy hoạch

Ngày 31/12/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 6438/QĐ-UBND Quyết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2022 của dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”

Viết bởi Quản trị trang TTDT