Thông tin quy hoạch

Ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 5877/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2021 của dự án “Chuông trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”

Viết bởi Quản trị trang TTDT