Thông tin quy hoạch

Ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 và Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sân golf Hòa Bình - Geleximco

Viết bởi Quản trị trang TTDT