Thông tin tuyển dụng

Ngày 27/6/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 100/TB-UBND về việc thông báo tiếp nhận giáo viên về công tác tại thành phố Hòa Bình năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT