Số liệu kinh tế xã hội

Ngày 22/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Báo cáo số 530/BC-UBND về báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT