Số liệu kinh tế xã hội
   

STT

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Thực hiện năm 2019 Kế hoạch năm 2020
1 Cơ cấu kinh tế        
  Dịch vụ % 56 56 48,5
  Công nghiệp – xây dựng % 39,7 39,7 44,2
  Nông, lâm, thủy sản % 4,3 4,3 7,3
2 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 63 63,5 66
3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 11.120 12.468,79 15674
4 Thu ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 423 428,2 529,1
5 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 4800 7.100 11.000
6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1 0,76 1
7 Độ che phủ rừng; diện tích trồng rừng %; ha 40;170 40;189,6 44,3;170
8 Tỷ lệ hộ nghèo % 0,98 0,9 1,47
9 Giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo Lao động 2600 2.647 3990;>65
10 Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học và PCGD THCS, xóa mù chữ, đảm bảo tính bền vững; xây dựng mới ít nhất 01 trường chuẩn Quốc gia.     Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học và PCGD THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; có 02 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia trong năm 2019 (Trường THCS Đồng Tiến, Trường Mầm non Sủ Ngòi). Tăng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2
11 Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.     Có 94 % gia đình; 95,4 %  xóm, tổ dân phố trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu trên 90% hộ gia đình văn hóa; 96% xóm, tổ dân phố văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
12 Duy trì tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đến năm 2020.     Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân % 100 100 >92
13 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 99 99 100
14 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý % >95 >95 >90
15 Xây dựng 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.     Xây dựng 01 xã (Yên Mông) đạt nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Hợp Thành; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Yên Mông

16 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.        


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
 

Viết bởi Super User