Số liệu kinh tế xã hội

SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2018

I. VỀ KINH TẾ

1. Thương mại - dịch vụ

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.206,3 tỷ đồng. Trong đó:

          - Khối cá thể đạt 5.306,431 tỷ đồng;

          - Khối doanh nghiệp ước đạt 4.899,847 tỷ đồng.

2. Sản xuất CN - TTCN

Giá trị sản xuất theo giá thực tếđạt 3.577,47 tỷđồng. Trong đó:

- Khối các doanh nghiệp trên địa ước đạt 2.895,5 tỷđồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017;

- Khối các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thểước đạt đạt: 681,97 tỷđồng, tăng 19,9 % so với cùng kỳ năm 2017.

Đã đầu tư cụm công nghiệp Chăm Mát – Dân Chủ với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Đã thu hút được 03 nhà đầu tư đăng ký đầu tư cụm công nghiệp xã Yên Mông.

3. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

3.1. Nông nghiệp

* Trng trt

Đã gieo trồng được 2.513 ha. Trong đó:

- Diện tích lúa gieo cấy được 1.017,7 ha; năng suất cả năm ước đạt 51,1 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 5.199 tấn.

- Diện tích ngô trồng 368 ha; năng suất ước đạt 40,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.647 tấn

- Diện tích rau trồng được 268,5 ha, năng suất ước đạt 195,4 tạ/ha; sản lượng ước đạt 4.733 tấn.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.980 tấn, so với kế hoạch tăng 12%, so với cùng kỳ năm 2017 đạt 99,7%, nguyên nhân giảm sản lượng là do diện tích ngô và lúa giảm;

*Chăn nuôi

Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu 1.731 con; Đàn bò 1.816 con; Đàn lợn 14.129 con; Đàn gia cầm 122.160 con.

3.2. Lâm nghiệp

Đã trồng được 205/200 ha rừng, diện tích rừng được chăm sóc 5.750 ha.

3.3. Thuỷ sản

Tổng sản lượng cá nuôi trồng và khai thác đạt 980 tấn. Số lồng nuôi cá hiện có 997 lồng.

       4. Công tác xây dựng nông thôn mới

- 7/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

- Thành phố Hòa Bình được Thủ Tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

          5. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 387,517 tỷ đồng.

6. Giáo dục và Đào tạo

Toàn thành phố có 36/48 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 75%.

7. Văn hóa - Thể thao

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2018 thành phố có 91,1% số hộ, 80,5% xóm, tổ dân phố, 85% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa.

Duy trì và giữ vững 26,9% số hộ gia đình thể thao, 32,7% số người tập thể dục thường xuyên. Tổ chức 06 giải thể thao thành phố; thành lập đội tuyển tham gia 08 giải thể thao do tỉnh tổ chức.

8. Công tác lao động

Năm 2018, thành phố đã giải quyết việc làm cho 2659 lao động. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05%, giảm 60 hộ so với năm 2017. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%.   

Viết bởi Super User