Giới thiệu  I  Liện hệ  I  Tìm kiếm

2

Trong 6 tháng đầu năm 2017 tình hình phát triển kinh – xã hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình tiếp tục phát triển ổn định. Các đơn vị đoanh nghiệp trên địa bàn từng bước khắc phục khó khăn, mở rộng địa bàn kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sau đây là một số kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2017:

LĨNH VỰC KINH TẾ

Ngành dịch vụ

Ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 4.243,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 26,9%, so với kế hoạch đạt 56,6%. Hiện trên địa bàn thành phố có gần 400 doanh nghiệp với gần 5.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra liên ngành được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh phát triển và ngăn chặn sản xuất kinh doanh hàng giả,chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ phát triển khá mạnh về quy mô và loại hình. Dịch vụ vận tải tăng cường chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Mạng lưới bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, hiện đại. Hoạt động ngân hàng, quỹ tín dụng duytrìmức tăng trưởng khá. Hệ thống khách sạn, nhà nghi, một số điểm du lịch tiếp tục được đầu tư; các cơ sở lưu trú được mở rộng. 6 tháng đầu năm tổng khách du lịch đến thành phố Hòa Bình là 345.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 25.000 lượt, trong nước là 320.000 lượt.

Ngành CN - TTCN

Giá trị sản xuất (theo giá thực tế) của ngành công nghiệp - TTCN  trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 1.485,2 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2016 tăng 10,4 %, so kế hoạch đạt 50,8%. Cụ thể:

- Giá trị sản xuất của doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn ước đạt 36 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 13,3%;

- Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ước đạt 603,7 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2016 tăng 8,6%;

- Giá trị sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đạt 281,7 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 2016 tăng 13,4 %;

- Giá trị sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 563,9 tỷ, so cùng kỳ năm 2016 tăng 10,7 %.

 Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp rên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng chậm hơn so với năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016 tăng 15,4%). Nguyên nhân là do một doanh nghiệp trước đây hoạt động ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp nay chuyển sang hoạt động lĩnh vực thương mại (Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình...), một số doanh nghiệp công nghiệp khai thác  tạm ngừng hoạt động chờ cấp phép. 

Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thành phố đạt 1.447 ha, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm 2016. Diện tích tăng chủ yếu là các cây: rau tăng 11%; mía tăng 18,9% tập trung ở xã Thống Nhất.

Hiện nay một số cây trồng đang cho thu hoạch, ước số diện tích đã cho thu hoạch: Lúa 537 ha đạt 100% diện tích gieo trồng; Ngô 190 ha đạt 88,3% diện tích gieo trồng; Rau các loại 86 ha đạt 77,4% diện tích gieo trồng. Bà con đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch hết diện còn lại để chuẩn bị đất gieo trồng vụ mùa năm 2017.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước tính 3.998,6 tấn, (Kể cả sản lượng ngô vụ đông năm 2016 đạt 128,4 tấn) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 96,8%; So với kế hoạch năm 2017 đạt 65,6%.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn do giá sản phẩm thịt lợn hơi xuống thấp và rất khó tiêu thụ do nguồn cung vượt quá cầu. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành chăn nuôi trong đó có các giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, tìm đầu ra cho sản phẩm thịt lợn. Theo số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố đạt được như sau:

+ Đàn trâu 1.715 con, so cùng kỳ năm 2016 tăng 5,5 %;

+ Đàn bò 1.578 con, so cùng kỳ năm 2016 đạt 98%;

+ Đàn lợn 14.010 con, so cùng kỳ năm 2016 đạt 99,3%;

+ Đàn gia cầm 107.030 con, so cùng kỳ năm 2016 tăng 8%;

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố tăng cường công tác kiểm soát ở các chốt và trong các chợ hạn chế được các dịch từ nơi khác chuyển đến Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được triển khai thực hiện.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 149,6 tỷ  đồng (tính giá thực tế), so cùng kỳ tăng 4,2 %.

Công tác xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai thực hiện quy hoạch, lồng ghép các chương trình và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm; cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển dịch, tăng lao động ngành dịch vụ, giảm lao động ngành nông nghiệp. Đến năm 2017, đã có 4/7 xã được công nhận“Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Ban hành Kế hoạch số 524/KH-BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2018 thành phố Hòa Bình.

Kết quả thực hiện các tiêu chí đến tháng 6/2017 như sau: xã Hòa Bình, xã Thái Thịnh đạt 16/19 tiêu chí; xã Trung Minh đạt 17/19 tiêu chí; Ngày 25/5/29017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 849/QĐ-UBND về việc công nhận xã  Thống Nhất, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016.

Tài chính ngân sách

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh, chủ động phối hợp trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản nợ thuế và thuế được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách. Việc thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo kịp thời, đặc biệt là thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 198,7 tỷ đồng, đạt 59% dự toán HĐND thành phố giao. Trong các chỉ tiêu thu trong cân đối ngân sách năm 2017 có 5 chỉ tiêu ước đạt trên 50% dự toán gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí, thu khác ngân sách và thu khác tại xã.

- Thu ngân sách địa phương: Ước thực hiện 237,3 tỷ đồng, đạt 52,7% so với dự toán HĐND thành phố giao.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 205,8 tỷ đồng, đạt 45,2%so với dự toán HĐND thành phố giao.

Đầu tư xây dựng

6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đang triển khai, thực hiện 88 dự án trên địa bàn đã được phân bổ vốn đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND thành phố Hòa Bình. Kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2017 được giao 105,4 tỷ đồng. Đã thực hiện giải ngân 27,6 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch. 

Công tác khuyến khích phát triển kinh tế.

- Thực hiện việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền có trọng tâm cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và thành phố về đẩy mạnh phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2017; gắn kiểm tra với hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa và hoa màu.

- Tổ chức thực hiện 10 lớp tập huấn tại các xã theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện 4 lớp dạy, học nghề ngắn hạn về sản xuất TTCN cho 85 học viên.

Công tác giải phóng mặt bằng

Chỉ đạo tập trung giải quyết vướng mắc, khiếu nại của các hộ dân trong các dự án theo quy định. Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp triển khai thông báo thu hồi đất, kiểm kê hiện trạng diện tích đất, tài sản, hoa màu trên đất các công trình theo quy định. Phối hợp với chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với tổng số tiền 58, 88 tỷ đồng. Ban hành 21 Quyết định phê duyệt dự toán bồi thường với số tiền 55,8 tỷ đồng. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng 04 khu tái định cư để phục vụ các công trình giải phóng mặt bằng gồm: Khu TĐC Trung Minh, Khu TĐC đường 433; Khu TĐC tổ 9,10,11 Thịnh Lang, Khu tái định cư tổ 15 phường Hữu Nghị.

Công tác Tài nguyên – Môi trường

Đã hoàn thiện và duyệt cấp 161 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ thuộc diện cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa

Đôn đốc UBND xã, phường tăng cường kiểm tra việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự khai thác, san gạt và hạ mặt bằng trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hòa Bình. Trình UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã các phòng ban chức năng, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 05/6/2017; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Rà soát các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác chấp hành bảo vệ môi trường tại một số đơn vị đóng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn số 6737/VPUBND-NNTN ngày 23/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình về việc ngăn chặn, giải tỏa, xử lý dứt điểm việc khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông Đà. UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra công tác quản lý, hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn thành phố; ban hành Kế hoạch số 2210/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi khai thác, kinh doanh cát, đá, sỏi trái phép trên hạ lưu sông Đà. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 16 doanh nghiệp giao dịch, kinh doanh vận chuyển cát sỏi. Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của Pháp luật. Tuy nhiên việc tập kết, giao dịch kinh doanh, vận chuyển cát sỏi của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đấn hành lang đê điều, cản trở dòng sông Đà khi mưa lũ lớn. Tổ công tác liên ngành của UBND thành phố phối hợp với phòng PC49 và PC 67 công an tỉnh thường xuyên tuần tra dọc hai bên bờ sông Đà, yêu cầu giải tỏa các tầu thuyền neo đậu có dấu hiệu vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép.

Công tác quản lý và quy hoạch phát triển đô thị

Thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình công cộng 248 trường hợp. Công tác cấp giấy phép đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công tác kiểm tra sau cấp giấy phép xây dựng được thực hiện thường xuyên.  Ban hành văn bản chỉ đạo việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phối hợp với sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2035. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảnh quan bờ phải sông Đà. Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án nâng loại đô thị từ loại III lên loại II.

Rà soát, cắm mới, sơn, sửa chữa các biển báo hiệu giao thông một số tuyến đường. Thường xuyên đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; không để tồn đọng rác thải sinh hoạt qua ngày. 

Đôn đốc UBND các phường, xã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng năm 2016, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố có 20 trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng (trong đó: xây dựng trái phép 14; không phép: 03; san hạ mặt bằng trái phép: 01 trường hợp; tự ý đào bới vỉa hè: 02 trường hợp). Đã chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố phối hợp xử lý 20/20 trường hợp, yêu cầu UBND các phường, xã xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

Giáo dục và đào tạo

Kiểm tra được 07 trường về Điều lệ nhà trường và kiểm tra chuyên đề được 20 trường; tổ chức các chuyên đề về giảng dạy theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi đợt 2 đối với từ khối lớp 2 đến lớp 5 cấp tiểu học.

 Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức các Hội thi cho trẻ; chỉ đạo các trường TH, THCS, trường TH và THCS tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học theo quy định; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả học kỳ I và cả năm học đối với học sinh cấp THCS; xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2016-2017; tổ chức các cuộc thi, hội thi thành phố, tham dự cuộc thi, hội thi cấp tỉnh đều đạt giải cao, cụ thể:

Tổ chức Hội thi Hiệu trưởng quản lý giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017. kết quả có 04/11 đồng chí được công nhận 07/11 đồng chí đạt giải (trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba).

- Tổ chức Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp Tiểu học năm học 2016-2017 với 18/18 giáo viên của 18 đơn vị tham gia, kết quả có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố chuẩn bị dự thi cấp tỉnh ở 3 môn (Tin học, Sinh học, Tiếng anh), kết quả 31/31 đạt giáo viên giỏi cấp thành phố; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, kết quả có 88 giáo viên đủ điều kiện công nhận GVDG cấp thành phố năm học 2016-2017.

- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp thành phố 9 môn văn hóa với 442 em tham dự, kết quả có 218/442 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Trong đó đạt 07 giải Nhất, 27 giải Nhì, 68 giải Ba và 116 giải Khuyến khích; tổ chức thi Violympic Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Violympic Vật lý trên internet cấp thành phố; tham dự cuộc thi Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh.

- Tổ chức chấm và chọn sản phẩm dự thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” và “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học”. Có 48 sản phẩm dự thi cấp thành phố và 14 sản phẩm chọn dự thi cấp tỉnh.

* Kết quả tham dự cấp tỉnh, quốc gia:

- Tổ chức cho 16 học sinh tiểu học tham dự Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp toàn quốc (vòng thi Đình). Kết quả đạt: 01 Bảng Nhãn, 01 giải Nhất, 07 giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

- Tổ chức cho 41 học sinh tham dự thi học sinh giỏi toán Toán, Tiếng Anh trên internet dự thi cấp quốc gia, kết quả môn Toán có 05/11 học sinh dự thi đạt giải Quốc gia (trong đó 04 giải Đồng, 01 giải Khuyến khích).

- Tham dự Hội thi Hiệu trưởng quản lý giỏi bậc học giáo dục mầm non năm học 2016-2017, kết quả đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 01 giải Ba.

- Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm cấp tỉnh cấp tiểu học, kết quả đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì và 01 giải Ba; tham dự Hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2016-2017, kết quả đạt 01 giải Nhất, 03 giải Nhì và đạt giải Nhất toàn đoàn.

- Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp tỉnh, kết quả đạt 03 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba.

- Tham dự thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh, kết quả đạt 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 Khuyến khích; tham gia Giao lưu Olympic học sinh Tiểu học cấp tỉnh, kết quả đạt  06/07 giải Xuất sắc và 01 giải "Tích cực tham gia".

- Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh đạt 16 giải Nhất, 36 giải Nhì, 19 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

- Tham gia kỳ thi chọn học sinh giải Toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 cấp tỉnh, kết quả có 10/10 em đạt giải, trong đó đạt 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; tổ chức cho 01 học sinh dự thi HSG giải Toán trên máy tính cầm tay khu vực phía Bắc, kết quả đạt giải Nhì khu vực; tham dự thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh đạt 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Văn hóa, thể thao; truyền thanh, truyền hình

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục phát triển, chú trọng nâng cao về chất lượng xây dựng gia đình, xóm tổ, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Thể thao thành tích cao và phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.Triển khai hướng dẫn các phường, xã quản lý hoạt động nhà văn hóa xóm, tổ dân phố theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhà văn hóa xóm bản tỉnh Hòa Bình.                             

Chỉđạo các đơn vị tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao trong dịp Tết Nguyên Đán. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thể thao các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018; Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Đã thành lập các đội tuyển tham gia 06 giải thể thao do tỉnh tổ chức.  Tổ chức thành công giải Bóng bàn, Cầu lông Vô địch, trẻ, trung cao tuổi thành phố Hòa Bình; giải bơi các cự ly trong bể thành phố năm 2017.

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. Duy trì 104 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình xóm, tổ dân phố.

Việc bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sừ, danh lam, thắng cảnh được chú trọng. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động, dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm tuyến du lịch đường thủy khu vực Hồ Hòa Bình. Ước 6 tháng đầu năm tổng khách du lịch đến thành phố Hòa Bình là 345.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 25.000 lượt, trong nước là 320.000 lượt.

Chất lượng truyền thanh - truyền hình được nâng cao, phục vụ tốt việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình phát thanh và trang tin truyền hình có nội dung phong phú, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. 6 tháng đầu năm 2017 đã sản xuất 180 chương trình thời sự địa phương trên sóng phát thanh và 72 chương trình truyền hình và các chuyên mục, chuyên đề với nội dung tuyên truyền thiết thực, đảm bảo chất lượng và thời lượng phát sóng

 Trang thông tin điện tử thành phố Hòa Bình  tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đã góp phần đa dạng hóa các hình thức thông tin đến với người dân.

Công tác Y tế - Dân số - Gia đình và trẻ em

Ban hành 04 quyết định, 13 kế hoạch, 06 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn.

Thực hiện bàn giao (cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực,…) của 15 trạm Y tế phường, xã về Trung tâm Y tế thành phố quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, kiểm soát, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống bệnh dịch tại các đơn vị phường, xã và các cơ sở y tế, chú trọng phòng bệnh cúm A(H7N9).

Các chương trình y tế Quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 65,8%.

Tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Hòa Bình năm 2017.

Thành lập 16 đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra 314 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (tuyến thành phố: 120 cơ sở, tuyến xã: 194 cơ sở), phát hiện 38 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm: Xử lý phạt tiền 20 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 18 cơ sở.

Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong đó tập trung kiểm tra nguồn gốc thực phẩm: rau, thịt, củ, quả… Thực hiện điều tra hộ gia đình kinh doanh, pha chế, nấu rượu thủ công trên địa bàn thành phố.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017. Thực hiện truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh tại 15 phường, xã với 360 lượt phát thanh về các nội dung: phòng chống giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia, đồng thời kiểm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Khoa học và công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất từng bước được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực, nhất là trong các trường học, trong công tác quản lý Nhà nước. Thực hiện việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền có trọng tâm cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và thành phố vềđẩy mạnh phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụđông xuân năm 2017; gắn kiểm tra với hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa và hoa màu.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, xây dựng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua các năm. Khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho ngưòi có thu nhập thấp.

Công tác lao động việc làm, giảm nghèo và các chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.280 lao động, đạt 51,2% kế hoạch.  Hướng dẫn 55 lượt hộ nghèo tiếp cận các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phương pháp làm ăn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 404 hộ nghèo, tỷ lệ 1,61% (02 hộ thoát nghèo).

Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu đối với người có công, người nghèo... từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vận động từ xã hội với tổng số 10.711 suất quà, tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng. Thường xuyên quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Tổ chức tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em năm 2017. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được theo dõi và chăm sóc.  Vận động nguồn xã hội tặng 25 xe lăn cho người khuyết tật, 15 xe đạp và 120 phần quà và đồ dùng học tập cho trẻ em, trị giá trên 100 triệu đồng.

Thực hiện việc chi trả chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, đối tượng.

Quyết định đưa 21 người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 01 Hòa Bình.

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Triển khai công tác rà soát, đánh giá đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn bổ sung, thay thế người có uy tín tại các phường, xã năm 2017.

 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết của dân tộc thiểu số cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số, thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau nằm viện với tổng kinh phí là 30 triệu đồng.

Phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn (2012 - 2016) và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa phòng Dân tộc thành phố với Ban thường trực UBMTTQVN thành phố.

 Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại địa phương. Xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017. Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ phục sinh năm 2017. Làm việc và đề nghị Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình phối hợp để xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ cầu siêu tại nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình năm 2017 và Lễ hội xuân Hòa Bình năm 2018.

Công tác Bảo hiềm xã hội

6 tháng đầu năm 2017, thành phố tiến hành thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 100,91 tỷ đồng. Công tác giám định chi bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giải quyết chế độ chính sách. Đã tổ chức chi BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng với tổng số tiền 290 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

Công tác Chữ thập đỏ

Tuyên truyền vận động hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ thành phố và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu năm 2017; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện; phòng ngừa ứng phó thảm họa năm 2017; vệ sinh an toàn thực phẩm; Vận động và quyên góp tiền ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo ..v.v... Tổng giá trị các hoạt động chữ thập đỏđạt trên2,7 tỷ đồng.

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và tổ chức hội

Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp ngày càng phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo; tích cực thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nguồn vốn cho các hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chăm lo bảo vê quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Dân chủ xã hội được mở rộng, tạo điều kiện để nhân dân giám sát các hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tham gia giám sát cộng đồng tại địa bàn dân cư. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã chú ý lắng nghe, đối thoại, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

  NhaDauTu

Thống kê truy cập

1159052
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày:
972
2203
3175
310846
56130
52365
1159052

Your IP: 3.80.3.57
2022-11-28 11:45

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH 

Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258) 

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://thanhpho.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Chia sẻ facebook

web cert cds

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction