Quy chế làm việc

Ngày 01/11/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 5034/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Viết bởi Quản trị trang TTDT