Quy chế làm việc

Ngày 26/10/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 4993/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã

Viết bởi Quản trị trang TTDT