Quy chế làm việc

Ngày 07/01/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn thành phố năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT