Phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 961/KH-UBND về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Lĩnh vực công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT