Lịch công tác

Ngày 30/12/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT