Kiểm soát TTHC

Ngày 21/01/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc KH rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT