Kiểm soát TTHC

Ngày 21/1/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về KH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT