HTQLCL TCVN ISO

Ngày 24/7/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 2485/KH-UBND về Kế hoạch Kiểm tra công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thành phố Hòa Bình năm 2022

Viết bởi Super User