HTQLCL TCVN ISO

Ngày 14/2/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND về Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố Hòa Bình năm 2022

Viết bởi Super User