HTQLCL TCVN ISO

Ngày 28/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 4904/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Viết bởi Super User