HTQLCL TCVN ISO

Ngày 25/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 3944/QĐ-UBND Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã hiệu chỉnh, cải tiến năm 2022

Viết bởi Super User