Dự án, hạng mục đầu tư

Ngày 31/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6438/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2022 của dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”, theo đó:

 Flie: Quyết định 6438

        - Ngân sách thành phố năm 2022

Viết bởi Super User