Chương trình, Đề tài NCKH

Ngày 16/5/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 1548/KH-UBND Về Kế hoạch Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2023 thành phố Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT