Chương trình, Đề tài NCKH

Ngày 24/01/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hànhKế hoạch số 245/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT