Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 Ngày sinh

Số điện thoại

Ảnh

1

Nguyễn An Hà

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

07/9/1980

0912.745.568

 TC

2

Nguyễn Văn Đoan

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

06/01/1971

0912.229.654

 TC2

3

Nguyễn Thị Hải Bình

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

24/4/1969

0964.943.715

 TC3

4

Huỳnh Như Long

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

02/11/1970

0989.782.787

 TC4

5

Doãn Thị Hoàng Yến

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

26/10/1977

0986.828.969

 TC5

6

Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

11/12/1974

0986.229.359

 TC6

7

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

22/8/1980

0333.881.980

 TC7

8

Nguyễn Thanh Phúc

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

16/3/1974

0968.335.456

 TC8

9

Đặng Thị Thủy

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

15/01/1980

0916.063.113

 TC9

10

Vũ Thu Thủy

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

8/12/1983

0943.338.666

 

11

Lê Thị Thu Hương

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

28/11/1979

0389.921.179

 TC11

12

Nguyễn Hoàng Nhân

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

25/5/1988

0988.988.155

 TC12

13

Nguyễn Mạnh Tú

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

03/12/1989

0973.356.489

 TC13

14

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

05/10/1988

0989.350.089

 TC14

15

Nguyễn Anh Tùng

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

14/4/1990

0987.506.677

 TC15

16

Nguyễn Trần Huyền My

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

01/7/1994

0963.111.794

 TC16
Viết bởi Super User