Công bố, bãi bỏ TTHC

Ngày 30/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số  188/TB-UBND về việc thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình

Viết bởi Super User