Công bố, bãi bỏ TTHC

Ngày 27/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 186/TB-UBND về việc Thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

Viết bởi Super User