Công bố, bãi bỏ TTHC

Ngày 26/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 182/TB-UBND về việc thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình

Viết bởi Super User