Công bố, bãi bỏ TTHC

Ngày 26/9/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 183/TB-UBND về việc thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

Viết bởi Super User