Báo cáo CCHC định kỳ

Ngày 02/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Thông báo số 123/TB-UBND về việc thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT