Báo cáo CCHC định kỳ

Ngày 17/3/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Báo cáo số 137/BC-UBND về Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, năm 2022 trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Viết bởi Quản trị trang TTDT