Báo cáo CCHC định kỳ

Ngày 07/3/ 2022 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Báo cáo số 120/BC-UBND về Báo cáo tổng kế công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết trách nhiệm năm 2022

Viết bởi Quản trị trang TTDT