Ngày 14/2/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 369/UBND-KT về việc hưởng ứng tham gia Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022