Ngày 31/12/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 6481/QĐ-UBND về việc công bố chí số cải cách hành chính và chi số hài lòng của người dân, tô chức đối vói sự phục vụ của Úy ban nhân dân các phường, xã năm 2021