Trên 400 học viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

          IMG 3386

Toàn cảnh hội nghị 

            Ngày 27/8, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức 02 Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, một trong những chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã) thực hiện.

          Lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của gần 400 học viên là các cá nhân, hộ gia đình, thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có liên quan đến chương trình OCOP trên địa bàn 15 phường, xã. Mỗi lớp tập huấn được thực hiện trong 02 ngày, nhằm trang bị kiến thức về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như: Các nội dung cơ bản của chương trình OCOP; Sản phẩm và sản phẩm chương trình OCOP; Các tổ chức kinh tế chương trình OCOP; Các tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP và tổ chức phân loại đánh giá chương trình OCOP. Qua lớp tập huấn, sẽ là nền tảng cho mỗi cá nhân, hộ gia đình, thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã có ý tưởng, hoặc tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa hoặc sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc gắn với đặc sản vùng miền, điều kiện sinh thái, văn hóa, tri thức và công nghệ tại địa phương .Được biết lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 30/8. /.

Tin mới

Các tin khác