Thành phố huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

xay dung nmt 2.2017Trong năm 2016 thành phố Hòa Bình tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông mới với tổng nguồn vốn  huy động là trên 41 tỷ đồng. Trong đó: Vốn trực tiếp cho chương trình nông thôn mới được tỉnh phân bổ trên 10 tỷ đồng, gồm các loại sau: Vốn trái phiếu Chính phủ: 7.000 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: trên 3 tỷ đồng; Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 30 tỷ đồng; Vốn dân góp: 832 triệu đồng. Tính đến nay, thành phố Hòa Bình đã có 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Dân Chủ, Sủ Ngòi, Yên Mông, xã Thống Nhất cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang triển khai làm hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Trung Minh đạt 17/19 tiêu chí;  Xã Hòa Bình, Thái Thịnh đạt 16/19 tiêu chí. Trong năm 2017 Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 03 xã Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu: Xã Thống Nhất: Đạt 19/19 tiêu chí; Xã Hòa Bình: 19/19 tiêu chí; Xã Trung Minh: Đạt 17/19 tiêu chí; Xã Thái Thịnh: đạt 17/19 tiêu chí. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44,9 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,62% ; Xây dựng thêm 01 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; Xây dựng thêm 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia;Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 99%; Tỷ lệ rác thải, chất rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 94% ./.

Lưu Sao ( CTTĐT  thành phố)

 

Tin mới

Các tin khác