vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 3 2021
CTTTTTT
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình, cá nhân sau do không chấp hành Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện Công trình: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thu hồi đất

 

­

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 /11/ 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;             

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ cácQuyết định thu hồi đất của UBND huyện Kỳ Sơn (nay là UBND thành phố Hòa Bình)để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình): Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 16/9/2019; Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 16/9/2019; Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 16/9/2019; Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 30/9/220.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 322/TTr-TNMT ngày 02/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình, cá nhân sau do không chấp hành Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện Công trình: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình):

1. Hộ ông Bùi Văn Giăng, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 535, tờ bản đồ 45, diện tích 1.271,9m2, loại đất: đất chuyên trồng lúa nước và thửa đất số 536, tờ bản đồ 45, diện tích 199,9m2, loại đất: đất nuôi trồng thủy sản.

2. Hộ ông Nguyễn Thành Công, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 542, tờ bản đồ 45, diện tích 685,6m2, loại đất: đất chuyên trồng lúa nước.

3. Hộ bà Nguyễn Thị Hiệp, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 534, tờ bản đồ 45, diện tích 487,7m2, loại đất: đất chuyên trồng lúa nước.

4. Hộ ông Hoàng Văn Thạch, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 539, tờ bản đồ 45, diện tích 322,9m2, loại đất: đất chuyên trồng lúa nước và thửa đất số 510, tờ bản đồ 45, diện tích 115,5m2, loại đất: đất trồng lúa nước còn lại.

5. Hộ ông Nguyễn Văn Hây, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 512, tờ bản đồ 45, diện tích 237,4m2, loại đất: đất nuôi trồng thủy sản.

6. Hộ ông Mai Văn Đính, địa chỉ: Tổ 6, phường Kỳ Sơn: Sử dụng thửa đất số 605, tờ bản đồ 45, diện tích 48,0m2, loại đất: đất ở nông thôn.

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 18 tháng 11 năm 2020 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn có trách nhiệm giao quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân tại Điều 1, niêm yết công khai quyết định này tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ cưỡng chế thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch Ủy ban nhân phường Kỳ Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis