Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (2)

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

       Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy phiếu cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã xây dựng Đề án thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình. Sau khi triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục về lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính liên quan theo quy định để lập Đề án, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, cơ quan phụ trách Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình đăng tải và báo cáo đề nghị cơ quan phụ trách Cổng thông tin Điện tử Chính phủ đăng tải kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (có bảng tổng hợp kèm theo)./.

Chi tiết nội dung xem và tải về tại đây:

- Công văn;

- Bảng tổng hợp kết quả.

 

 

Tin mới

Các tin khác