Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Hòa Bình

 

Ngày 18/4, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tại thành phố Hòa Bình về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND cấp huyện từ ngày 01/7/2016 đến 31/3/2018.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố từ tháng 7/2016 đến hết tháng 3/2018, HĐND thành phố đã ban hành tổng số 07 Nghị quyết là VBQPPL. Trong đó có 02 Nghị quyết ban hành năm 2016, 05 Nghị quyết ban hành năm 2017. Nhìn chung các VBQPPL đều đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. Bên cạnh đó để đảm bảo cho công tác xây dựng VBQPPL theo đúng trình tự, thủ tục quy định, HĐND thành phố đã chỉ đạo UBND thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo, xây dựng VBQPPL, văn bản hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức thành phố và các phường xã với tổng số 150 lượt tham dự. Nhờ chú trọng công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố trong thời gian qua thành phố Hòa Bình không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thực thi văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố ban hành.

ban phap che KT

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua nội dung báo cáo, thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có ý kiến cụ thể về các nội dung  như: thẩm quyền ban hành văn bản QPPL, thủ tục trình tự ban hành VBQPPL, rà soát, thẩm tra và đảm bảo thực hiện ban hành VBQPPL. Đoàn giám sát đã khái quát tình hình thực hiệc các quy định của pháp luật trong xây dựng và ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại cấp huyện hiện nay khi các VBQPPL do HĐND cấp huyện ban hành tỷ lệ phải bãi bỏ còn nhiều. Tuy vẫn đảm bảo nội dung nhưng do ban hành không đúng thẩm quyền, sai thể thức hoặc không phải là VBQPPL. Trên cơ sở đó các thành viên Đoàn giám sát đã nêu cụ thể các quy trình xây dựng VBQPPL nói chung và dự thảo Nghị quyết HĐND cấp huyện nói riêng, công tác thực thi VBQPPL và đánh giá kết quả thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị đại diện Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu HĐND thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện xây dựng và ban hành văn bản VBQPPL của HĐND. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Ban hành VBQPPL, trên cơ sở đó từng bước khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt các bước ban hành VBQPPL. Đặc biệt cần nghiên cứu kỹ về mục đích, tầm quan trọng, thẩm quyền, trình tự, phân công soạn thảo, lấy ý kiến và gửi văn bản kịp thời các cơ quan cấp trên có thẩm quyền thực hiện công tác thẩm tra VBQPPL. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng trong xây dựng, ban VBQPPL cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến các phường, xã.

Cũng trong dịp này đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã triển khai phổ biến công tác kỹ năng thẩm tra, giám sát của Ban Pháp chế cho HĐND cấp xã cho thường trực HĐND thành phố và yêu cầu Thường trực HĐND thành phố triển khai cụ thể các nội dung trên cho HĐND các xã, phường trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của HĐND tại cơ sở./.

Lưu Sao (UBND TP Hòa Bình)

Tin mới

Các tin khác