Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

trên địa bàn thành phố Hòa Bình

 

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TH.U, ngày 16/7/2020 của Thành ủy Hòa Bình về hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                     

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Hoà Bình nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

3. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyềnbối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại,ý nghĩalịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

          3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh vàkhẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...;đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          4. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành; tùy vào điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức kỷ niệm phù hợp hoặc tổ chức gặp mặt, tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao,...

2. Các phòng, ngành, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, cụ thể như:

            - Tổ chức hội thảo, tọa đàm; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…

          - Phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử các xã, phường; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

          - Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...

          - Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

          - Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; kết hợp với tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ II, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V và các sự kiện lớn của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cổ động trực quan...

2. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền, thư viện, văn hóa, văn nghệ, thể thao,... phục vụ Nhân dân trong dịp kỷ niệm; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở.

- Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành, đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), trên các hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Hướng dẫn các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc tại gia đình.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện./.

 

 

Tin mới

Các tin khác