Quy trình ISO các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố

 Quy trình ISO của các phòng:

1. Phòng Dân Tộc

2. Phòng Quản lý đô thị

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

4. Phòng Kinh tế

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

6. Phòng Nội vụ

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Phòng Tài nguyên và môi trường

9. Phòng Tư pháp

10. Phòng Văn hóa và Thông tin

11. Phòng Y tế

Các tin khác