Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trong lĩnh vực hành chính công tại UBND thành phố Hòa Bình

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trong lĩnh vực hành chính công tại UBND thành phố Hòa Bình

Tin mới