Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Hôm nay, 12-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ðảng Cộng sản Việt Nam

Ðại hội tiến hành từ ngày 12 đến 19-1, có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; toc che ngon tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X; bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011- 2015).

1.377 đại biểu đại diện toc mua thu 2015 gần 3,7 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 57 nghìn tổ chức cơ sở đảng về dự Ðại hội. Trong số đại biểu dự Ðại hội XI của Ðảng, có 150 đại biểu là nữ (10,89%); 167 đại biểu là người dân tộc thiểu số (12,13%); 1.374 đại biểu có trình độ trung học phổ thông (99,78%); 921 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học (66,88%); 429 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (31,16%).

Sáng qua, 11-1, Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã toc co dau 2015 họp phiên trù bị để bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua các Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Ðại hội.

Nguồn: báo Nhân Dân

Tin mới

Các tin khác