vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 1 2022
CTTTTTT
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ họp thứ 3

HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng Ban, phó trưởng các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo một số đơn vị: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND.

Trên cơ sở các ý kiến thống nhất tại Hội nghị. Thường trực HĐND thành phố thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN

02 ngày (ngày 16 và ngày 17 tháng 7 năm 2020)

Khai mạc: 7h30’ ngày 16/7/2020

B. ĐỊA ĐIỂM

Hội trường tầng 3 - trụ sở Thành ủy Hoà Bình

(Số 681 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình)

C. NỘI DUNG KỲ HỌP

I. VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

1.1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021.

1.2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


2. Báo cáo

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2020, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

2.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3.

2.3. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2020.

2.4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của các Ban của HĐND thành phố.

2.5. Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.

2.6. Các văn bản khác (nếu có)

II. VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

1.1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

1.2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án (sử dụng nguồn vốn đầu tư công cân đối ngân sách thành phố) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hòa Bình.

1.3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019

1.4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính thành phố Hòa Bình.

1.5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

1.6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án quản lý vận hành Quảng trường Hòa Bình.

1.7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

1.8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết vể việc nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thànhphố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Báo cáo

2.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

2.3. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

2.4. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp thu tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố (cũ) khóa XX, tiếp thu tại kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Kỳ Sơn (cũ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

2.5. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

2.6. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2020.

2.7. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình

2.8. Các văn bản khác (nếu có).

III. VĂN BẢN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ VÀ CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ

1. Thông báo

1.1. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

2. Báo cáo

2.1. Báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố.

2.2. Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

2.3. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố.

2.4. Báo cáo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công an thành phố.

2.5. Các văn bản khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án Dân sự thành phố hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và gửi về Thường trực HĐND thành phố chậm nhất vào ngày 05/7/2020 để phân công các Ban của HĐND thành phố thẩm tra trước khi trình HĐND thành phố theo quy định.

2. Các Ban của HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố và gửi báo cáo thẩm tra về Thường trực HĐND thành phố chậm nhất vào ngày 10/7/2020.

3. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Công an thành phố gửi văn bản của đơn vị mình về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 10/7/2020.

4. Các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu thành phố

- Thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và UBND phường, xã để tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định (Có Kế hoạch tiếp xúc cử tri gửi kèm)

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động của Tổ 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và gửi về Thường trực HĐND thành phố (qua thư điện tử: Vanphong.tphb@gmail.com) trước ngày 30/6/2020.

5. Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm tập hợp các tài liệu trình tại kỳ họp, phô tô và gửi tài liệu cho các đại biểu HĐND thành phố theo quy định.

Trên đây là thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để các cơ quan, đơn vị liên quan và cử tri thành phố biết, thực hiện theo quy định./.

 

 

  

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis